پوريا ناظمی

برخی منابع جلسه اول تاريخ نجوم

از بچه هايی که جلسه اول تاريخ نجوم را شرکت کردند به خاطر آماده نشدن تصاوير جلسه اول معذرت می خواهم اما علاوه بر منابعی که سر کلاس گفتم می توانيد به اين لينکها هم سری بزنيد.

در باره مهاجرت بزرگ نگاهی به اين خبر-مقاله نشنال بياندازيد.

در باره گونه های مختلف راست قامتان هم اين مقاله را بخوانيد بد نيست. البته به بخشهای تحقيقی مورد پذيرش توجه کنيد.

در باره مذاهب اوليه و نجوم هم منابع زيادی هست اما غير از کتابهايی که گفتم و به ويژه ديد خوبی که کتاب مقدس و نامقدس می تواند بدهد بد نيست نگاهی هم به اين مقاله بکنيد.

در ضمن اگر کسی مقاله جالبی ژيدا کرد می تواند برام بفرسته که به بقيه هم معرفی کنم