پوريا ناظمی

سايتی در خصوص دانش فضايی و بخش ويژه انوشه

به دلیل حجم خبرهایی که از این به بعد در خصوص خانم انصاری خواهیم داشت به لطف دوست ارجمندم شهرام یزدان پناه بخش ویژه ای در خصوص سفر اانوشه انصاری در پایگاه دانش فضایی به نشانی www.spacescience.ir ایجاد شده است که سعی می کنیم اخبار فضایی و به ویژه اخبار خانم انصاری را از این طریق پوشش دهیم


سايت شخصی انوشه انصاری

تا ۳ هفته دیگر انوشه انصاری به فضا خواهد رفت این افتخار بزرگی برای همه ما است در باره اهمیت این موضوع و تفاوتی که انوشه انصاری با سایر گردشگران فضایی دارد بعدا خواهم نوشت اما از چند روز پیش وب سایت شخصی انوشه انصاری راه اندازی شده است که بد نیست سری به آن بزنید

http://www.anoushehansari.com