پوريا ناظمی

آينده علم و انتخابات آمريکا

يک هفته بستری بودن در خانه اعصاب هر انسان زنده ای را به هم می ريزه از جمعه گذشته تا الان يک ضرب افتادم گوشه خانه و همراه با عذاب وجدان وحشتناک خوابيدم

از مريض بودنم هم خجالت می کشم ! بگذريم

Bush Vs Kerry

تا چند روز ديگر انتخابات رياست جمهوری امريکا برگزار می شه و من هم کاملا جو زده شدم

شايد فکر کنيد مگه چه ربطی به ما داره ؟‌ شايد انتخاب هر يک از ۲ کانديدای دموکرات و جمهوری خواه چندان تاثيری در سياستهای خارجی ان دولت نگذاره اما از يک جهت مهمه و ان هم اينه که آمريکا به دليل انباشت متخصصنش و انباشت امکانات فنی و علمی که داره می تواندنقش کاملا محسوسی در زمينه ژيشرفتهای علمی نوع بشر بازی کنه .به خصوص در رشته هايی نظير علوم پايه !

فقط فرض کنيد ريس جمهور آينده همانند آقای بوش تصميم بگيره در يک حرکت نمتيشی تما تتحقيقات فضايی را به نفع سفر انسان به ماه حذف کنه ! چه ضرری متوجه دانش و آگاهی ما از عالم می شود ؟

در زمينه های مختلف هر يک از  و کانديدای رياست جمهوری ايده های مختلفی دارن اا در حوزه مسايل علمی اين احتلاف نظرها خيلی جدی و واضحه . شايد اوج اين تفاوتها مساله تحقيقات برروی سلولهای بنيای باشه که آقای بوش تحقيقات در اين زمينه را محدوده کرده و کری قول آزادی عمل بيشتر به آنها داده است .

به دليل همين نقش ژيشتازی که اين کشور در عرصه تحقيقات دارد نتيجه اين انتخابات برای همه مردم زمين دارای اهميت ويژه ای است به عبارت ديگر مردم از شرق چين تا غرب آمريکا نگران آرايی هستند که ۲ نوامبر از صندوقهای رای خارج می شود

بسياری از محققين آمريکايی اميدوارند نماينده دموکراتها (جان کری) ژيروز اين رقابت باشه چرا که حداقل حسن او نسبت به بوش آگاهی بيشتر تيم مشاورانش از واقعيتهای علمی جامعه است که نمونه آن در مصاحبه نشريه نيچر با اين دو مشخص شده است.

فعلا که بر اساس نظر سنجيهی کری ۲٪ عقبتر از بوش است اما اميدوارم اين بار آمارها اشتباه باشه و ساکن جديد کاخ سفيد از بين دموکراتها انتخاب بشه