پوريا ناظمی

تصحیح یک اشتباه

روز گذشته خبر راهپیمایی فضایی موفق چینی ها را برای صفحه آخر جام جم تنظیم کردم. امروز در کمال شگفتی دیدم که تیتر به راهپیمایی چشم بادامیها بر ماه تغییر کرده است. نمی دانم چطور همچین فاجعه ای رخ داده است اما از خوانندگانی که این تیتر باعث سردرگرمی ایشان شده بود عذر خواهی می کنم