پوريا ناظمی

مدرسه روزنامه نگاری همشهری

برای بسیاری از مردم همشهری تنها نام اولین روزنامه 4 رنگ ایران و یکی از روزنامه های پرمخاطب کشور است برخی ها هم آن را فقط با بخش نیازمندیهای پرو پیمانش می شناسند اما این موسسه را باید به واسطه ضمایم ، مجلات جدید (مجلاتی مانند سرزمین من که با کیفیتی بسیار خوب به موضوعی جذاب و مغفول و در عین حال به روشی حرفه ای می پردازد) و همچنین انتشارات و مرکز آموزشش نیز مورد توجه قرار داد.

مرکز آموزش این موسسه اخیر وب سایت آموزش مدسه روزنامه نگاری خود را برپا کرده است. وب سایتی که برای همه ما که کار روزنامه نگاری می کنیم به واسطه افرادی که در آن حضور دارند و به واسطه نگاهی که به آموزش روزنامه نگاری مدرن در ایران امروز دارد قابل توجه است . اگر شما هم علاقمند موضوعات روزنامه نگاری هستید بد نیست سری به این مدرسه اینترنتی بزنید.

http://hamshahritraining.ir