پوريا ناظمی

آخرین تصاویر کاگویا پیش از برخورد

فضا پیمای کاگویا همانطور که پیشتر خبرش منتشر شد ماموریت خود را با برخوردی از پیش برنامه ریزی شده با سطح ماه به پایان رساند. یکی از ابزارهایی که این فضا پیما با خود به همراه داشت دوربینی بود که امکان تهیه تصاویر با کسفیت از سطح ماه را ممکن می ساخت. این دوربین در آخرین لحظات برخورد کاگویا با سطح ماه تصاویر بی نظیری از سطح این قمر استثنایی منظومه شمسی به زمین ارسال کرده است. 

برای دین مجموعه ای از آخرین تصاویر کاگویا می توانید به صفحه ویژه این برخورد در پایگاه پاپیولار ساینس مراجعه کنید.

در ضمن پایگاه اصلی این ماموریت نیز در این  نشانی  قابل مراجعه است.