پوريا ناظمی

منابعی برای کلاس رصد ماه و سیارات

در جلسه کلاس نجوم رصدی ماه و سیارات تعدادی وب سایت را نام بردم که چون خیلی سریع بود دوباره اینجا می گذارم البته این فهرست کاملی نیست و به مرور تکمیل خواهم کرد.

وب سایت آلمناک رصدخانه نیروهی دریایی آمریکا : http://asa.usno.navy.mil

وب سایت های مفیدی در باره ماه:

یکی از زیر مجموعه های باغ وحش کیهانی که به شما امکان می دهد در جستجو و تعیین دوباره گودال های ماه بر مبنای تصاویر مدار گرد اکتشافی ماه LRO را می دهد: ‌http://www.moonzoo.org

اختفاهای ماه : ‌http://www.lunar-occultations.com/entersite.htm

اختفاها: http://www.occultations.org

نرم افزار لیونار فاز ،‌برای برنامه ریزی رصدهای شب به شب ماه :‌http://lunarphasepro.nightskyobserver.com

راهنمای رصد اجرام خرد http://www.cfa.harvard.edu/iau/info/Astrometry.html

وب سایت جامعی در باره رویدادهای آسمان شب و از جمله وضع سیارات و ماه :‌http://www.calsky.com

نرم افزار جالبی برای بررسی و رصد ماه با قابلیت دانلود رایگان : ‌http://www.ap-i.net/avl/en/start

روش تعیین ارتفاع کوه های ماه از روی سایه آنها:

 http://www.tass-survey.org/classes/phys236/moon_mount/moon_mount.html

تعیین ارتفاع کوه های ماه در پروژه CLEA:

http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/lunarlab.html

با تشکر از ندا مبرا که لینکهای زیر را یادآوری کرد

www.lpl.arizona.edu/aplo/
(association of lunar and planetary observe)

SENL va SEMl ( solar eclipse a lunar eclipse newsletter)

www.amsky.cjb.net
(online magazine for amateur astronomy)