پوريا ناظمی

تشکر

بعد از یک هفته دوباره پشت کامپیوتر نشستن خوب است اگرچه تو این یک هفته خیلی از چیز ها برایم تغییر کرده. اما علت نوشتن امروز فقط تشکرصمیمانه از خانواده و دوستانم است که در ١ هفته گذشته نهایت لطف را به من داشتند.

اگرچه هنوز  زحمت های من برای بقیه  تمام نشده و هنوز باید یک هفته ای را دست به عصا راه بروم اما شرط انصاف نبود اگر در همین اولین فرصت از همه کسانی که در این مدت لطف داشتندتشکر نکنم.

غیر از خانواده باید از شیمای عزیز تشکر کنم که بدون کمک های بی نظیرش شاید وضعیت امروز من هم بسیار متفاوت می بود.

از همکارانم در جام جم که لطف کردند و زحمت کار و کارهای اداری را به دوش گرفتند‌ ودوستان عزیزیم که در این مدت چه تلفنی چه حضوری جدا کمک روحی بزرگی به من کردند ممنونم

همینطور تشکر جدی از دوستان تازه ام ،‌کادر فوق حرفه ای پرستاری بخش ای سی یو بیمارستان عرفان دارم که بدون لطف آنها رسیدن به وضعیت اکنونم ممکن نبود.

امیدوارم شایسته این همه لطف دوستان باشم.

شاد و سربلند و سالم باشید