پوريا ناظمی

کلاس رصدخانه زعفرانيه

برنامه کلاس تاريخ نجوم  و نمره ها

بچه هايی که با من کلاس اختر فيزيک داشتند نمره اشان تا آخر هفته آماده می شود . اما کسانی که درس تاريخ نجوم را برداشته اند اين ترم يک مقدار سرفصل ها تغيير داره . موضوعات هر جلسه را می نويسم البته ممکن است در طول ترم کمی تغيير کند. سعی می کنم برای هر جلسه جزوه آماده کنم اما مطابق ترمهای قبل روی اين مورد اصلا حساب نکنيد.

جلسه اول: مقدمه / مرور تاريخ تحول انسان / دورانهای تاريخی / دوران اسطوره ای ،‌تعريفها و اهميت/ نقش مذهب و ستاره شناسی در اسطوره ها / رايطه مذاهب اوليه با ستاره شناسی

جلسه دوم:‌ تمدنهای نخستين / نشانه هايی از دورهانهای پيش از تاريخ / شکل گير حوزه های تمدنی اوليه / نگاهی به برخی حوزه های تمدنی (‌کصر،‌يونان،‌ايران،‌چينُ‌بين النهرين و ...) ضرورت تکامل تقويم / نگاهيی به نقشهای سفالی و ابتدايی

جلسه سوم:‌نگاهی به ايران باستان ( شناخت منابع بررسی،‌نمونه های کاربردهای نجومی ،‌برخی متون نجومی ،‌برخی بناهای نجومی باستانی

جلسه چهارم و پنجم: نمونه هايی از اخترشناسی باستانی ساير تمدنها (هند / مصر/ يونان / آفريق / آمريکای جنوبی و...)‌/ معرفی دانشمندان برجسته دوران قديم يونان

جلسه ششم و هفتم:‌اخترشناسی دوره ايرانی اسلامی:‌زمينه های شکل گيری قرون وسطی / جايگاه اختر شناسی در قرون وسطی / ظهور تمدن اسلامی / نهضت ترجمه / نهضت اصلاح متن / معرفی دانشمندان برجسته دوره اسلامی / رصدخانه های اسلامی

جلسه هشتم و نهم :‌دوران رنسانس :‌تغييرات سياسی و آيينی منجر به رنسانس / جايگاه ستاره شناسی در انقلاب رنسانس / تغيير سيستم به خورشيد مرکزی / دانشمندان مهم دوره تغييرات

جلسه دهم: نجوم معاصر :‌آغاز عصر ابزارها . برجسته ترين رويدادهای تارخی قرن ۱۹ و ۲۰

جلسخ يازدهم ( در صورت لزوم)‌:‌تکميل مباحث و رفع اشکال و پرسش و پاسخ