پوريا ناظمی

میزبان های احتمالی مریخ نورد بعدی ناسا مشخص شدند

 

مقامات ناسا در حال آخرین بررسی ها برای تعیین مقصد نهایی مریخ نورد کریوسیتی (Curiosity) یا کنجکاوی هستند. مریخ نوردی که قرار است در ماه نوامبر امسال سفرش را به مقصد مریخ آغاز کند تا میراث دار دو قلوهای افسانهای مریخ نور، روح و فرصت (اسپریت و اپورچینیتی ) باشد.

دانشمندان این طرح در حال حاضربا بررسی فهرست نامزدهای اولیه مکان هایی که برای فرود این مریخ نورد پیشنهاد شده بود تعداد آنها را به 4 موردکاهش داده اند تا سرانجام مقامات ارشد ناسا از بین این 4 گزینه مقصد نهایی کریوسیتی را تعیین کنند.... ادامه