پوريا ناظمی

 

که از فراز باغ با صفای تو 

به دور دست مه گرفته 

پر گشوده ام 

...

تو سبز جاودان بمان