پوريا ناظمی

مرگ ناگزیر دریاچه ارومیه

این مطلبی بود که در باره دریاچه ارومیه در مجله آنلاین پروژه نیو ساینس ژورنالیسم نوشته بودم :  The impending death of Urmia Lake