پوريا ناظمی

آسمان شب

امروز در وبلاگ شادبانو ديدم که فروشگاه آسمان شب در نمايشگاه کتاب غرفه دارد.

مطمئنا يکی از نخستين مکانهايی خواهد بود که در بازديد از نمايشگاه به آن سر می زنم . می دانم که با نوشتن اين مطلب باز هم بسياری اعتراض خواهند کرد که چنين و چنان اما نمی توان از حقيقت چشم ژوشی کرد که اگر چند سال ديگر بخواهيم چند نامی را به زبان بياوريم که باعث رشد نجوم ايران و اين بار از نظر امکانات و منابع شده اند ،‌چاره ای نداريم جز آنکه غرفه کوچکی در طبقه دوم مجتمع عظيم پايتخت را در آغازين سطر های اين فهرست قرار دهيم.

غرفه ای که کار خود را با يک ويترين کوچک آغاز کرد امروز سطح ابزارهای رصدگران و منابع به روز در اختيار ايرانيان را در زمينه نجوم و حتی فراتر از ان در زمينه محيط زيست و طبيعت رشد داده است . بسياری از ابتکارات در اين محل اتفاق افتاده و امروز آنچه را که زمانی رويايی دور بود به واقعيت بدل کرده است. کار طاقت فرسای تهيه ،‌تديون،‌ترجمه متون و فيلم های آموزشی وارد کردن ابزارهی رصدی جديد که نمونه بارز ان را در ماراتن امسال شاهد بوديم که چگونه ۱۰ اينچی های دابسونی سطح رصدی را رشد داده بودند ،‌ در اختيار قرار دادن ابزارهای جنبی و آخرين ويرايش نرم افزارهای جديد نجومی در کنار پوسترها و تقويم ها و ... کار بزرگی است که خانواده تفرشی آنرا با کمک جمعی از دوستانشان به انجام رسانده اند.

اگرچه ممکن است در چنين کار بزرگی ضعفهايی هم به چشم آيد اما کدام مطلب نوشته ای است که غلطی در آن نباشد؟

فروشگاه آسمان شب نيازی برای جامعه نجوم ايران بود اگرچه بسياری قبل از آن تلاش کردند که اين نياز را رفع کنند (مارکزی چون ماهنامه نجوم،‌اخترنمای شيراز و ...)‌اما اينک فصل جديدی از رقابت و امکانات با حضور اين فروشگاه معنی پيدا کرده است.

اين کار هنوز زود است که آثار خود را نشان دهد و چند سال ديگر می توان نقش غير قابل انکار آن را ديد .

اما نکته ای در پايان اگر ايرادی بر فعاليت اين مرکز است چه بهتر که با مسولان آن مطرح شود مطمئن باشيم اين راهی است که نتيجه بهتری نسبت به حرفهای عصبی دارد که بدون نتيجه در همه جا پخش خواهد شد .

شما هم اگر فرصتی کرديد سری به غرفه آسمان ششب در نمايشگاه بزنيد. من بسيار خوشحالم که هنوز با اين مرکز همکاری دارم و غرفه اين مرکز را غرفه خودمان در نمايشگاه می دانم.

غرفه ما در نمايشگاه کتاب

سالن ميلاد٬ غرفه ٬۴۷ غرفه فروشگاه آسمان شب.