پوريا ناظمی

کلاس تاريخ نجوم

بچه های رصد خانه زعفرانيه که اين ترم با من کلاس تاريخ دارند سر فصل ها مانند ترم قبل است که برگزار نشد. اصلا روی جزوه حساب نکنيد. در زمان کلاس ها روزهای يکشنبه ۱۵تا ۱۶:۳۰ و دوشنبه ها ۱۷- ۱۹:۳۰ است

جلسه اول: مقدمه / مرور تاريخ تحول انسان / دورانهای تاريخی / دوران اسطوره ای ،‌تعريفها و اهميت/ نقش مذهب و ستاره شناسی در اسطوره ها / رايطه مذاهب اوليه با ستاره شناسی

جلسه دوم:‌ تمدنهای نخستين / نشانه هايی از دورهانهای پيش از تاريخ / شکل گير حوزه های تمدنی اوليه / نگاهی به برخی حوزه های تمدنی (‌کصر،‌يونان،‌ايران،‌چينُ‌بين النهرين و ...) ضرورت تکامل تقويم / نگاهيی به نقشهای سفالی و ابتدايی

جلسه سوم:‌نگاهی به ايران باستان ( شناخت منابع بررسی،‌نمونه های کاربردهای نجومی ،‌برخی متون نجومی ،‌برخی بناهای نجومی باستانی)

جلسه چهارم و پنجم: نمونه هايی از اخترشناسی باستانی ساير تمدنها (هند / مصر/ يونان / آفريقا / آمريکای جنوبی و...)‌/ معرفی دانشمندان برجسته دوران قديم يونان

جلسه ششم و هفتم:‌اخترشناسی دوره ايرانی اسلامی:‌زمينه های شکل گيری قرون وسطی / جايگاه اختر شناسی در قرون وسطی / ظهور تمدن اسلامی / نهضت ترجمه / نهضت اصلاح متن / معرفی دانشمندان برجسته دوره اسلامی / رصدخانه های اسلامی

جلسه هشتم و نهم :‌دوران رنسانس :‌تغييرات سياسی و آيينی منجر به رنسانس / جايگاه ستاره شناسی در انقلاب رنسانس / تغيير سيستم به خورشيد مرکزی / دانشمندان مهم دوره تغييرات

جلسه دهم: نجوم معاصر :‌آغاز عصر ابزارها . برجسته ترين رويدادهای تارخی قرن ۱۹ و ۲۰

جلسخ يازدهم ( در صورت لزوم)‌:‌تکميل مباحث و رفع اشکال و پرسش و پاسخ