پوريا ناظمی

سايت شخصی انوشه انصاری

تا ۳ هفته دیگر انوشه انصاری به فضا خواهد رفت این افتخار بزرگی برای همه ما است در باره اهمیت این موضوع و تفاوتی که انوشه انصاری با سایر گردشگران فضایی دارد بعدا خواهم نوشت اما از چند روز پیش وب سایت شخصی انوشه انصاری راه اندازی شده است که بد نیست سری به آن بزنید

http://www.anoushehansari.com