پوريا ناظمی

سايتی در خصوص دانش فضايی و بخش ويژه انوشه

به دلیل حجم خبرهایی که از این به بعد در خصوص خانم انصاری خواهیم داشت به لطف دوست ارجمندم شهرام یزدان پناه بخش ویژه ای در خصوص سفر اانوشه انصاری در پایگاه دانش فضایی به نشانی www.spacescience.ir ایجاد شده است که سعی می کنیم اخبار فضایی و به ویژه اخبار خانم انصاری را از این طریق پوشش دهیم