پوريا ناظمی

شايد گام های کوچک موثر تر باشد...

خدا را شکر الان اکثر ISP هایی که در این چند روز دو سایتی را که گفته بودم فیلتر کرده بودند این فیلتر را برداشتند نمی دانم تاثیر کدام یک از فعالیتها بوده اما شاید همین گام های کوچک و مستقل از هم بتواند گره های کوچکی را باز کند

قعلا خدا را شکر