پوريا ناظمی

بردفيلد

شايد کمتر پيش بياد که آسمان اينقدر نسبت به ما مهربان باشد اين شبها شکوه دنباله دارها آسمان را فرا گرفته و ساعتی قبل از طلوع خورشيد می توانيد به شکار دو دنباله دار برويد لينير که در حوت و زير ژنج ضلعی حوت قرار دار کماکان هسته ق=فشرده خودش و دنباله ای کوچک را از خود بروز می ده که بايدبا دقت زياد جهت کشيدگی دنباله آن را تعيين کرد اما چند درجه ان سو تر و در فرس اعظم طلوع بردفيلد شکوه بی نظيری داره ژيش از انکه هسته زيبای اين دنباله دار از افق شرقی طلوع کند ستونی از نور آسمان را روشن می کند و کم کم دنباله کشيده آن خود را نشان می دهد تا اينکه سرانجام هسته درخشان آن هم از ژشت افق بيرون می آيد و فرصت استثنايی رصد اين دنباله دار را در اختيار شما می گذارد دنباله داری که يادآور شکوه دنباله دارهای جذاب گذشته است . متاسفانه اين دنباله دار داره از خورشيد دور می شه و قدر آن به سرعت کاهش می يابد ژس برای رصد آن هيچ زمانی را از دست ندهيد و اگر می توانيد همين امشب اقدام کنيد

رصد اين جلوه های زيبای آسمان می تواند حتی بيماريهای يک علاقمند را شفا دهد و آرامشی غنی برای اعصاب خسته از گرفتاريهای روزانه به وجود اورد