پوريا ناظمی

هاوکینگ به ایران می آید

پژوهشگاه دانش های بنیادی اعلام کرد ، پرفسور استفاون هاوکینگ ، استاد برجسته ریاضیات و کیهان شناسی دانشگاه کمبریج و صاحب کرسی لوکسیان پرفسور ریاضیات ، این دانشگاه که زمانی در اختیار سر ایزاک نیوتون بوده است ، به زودی به ایران سفر می کند.

 اگرچه هنوز جزییات سفر وی اعلام نشده و انتظار می رود در ابتدای هفته آینده جزییات بیشتری در این خصوص از سویIPM  منتشر شود ، اما برخی از خبرها حکایت از آن دارد که در این سفر که به احتمال در تابستان جاری رخ خواهد داد، هاوکینگ علاوه بر جلسات و کارگاههای علمی، برخی دیدارهای رسمی را بامقامات سیاسی و علمی کشورمان برگزار کند.

با توجه به ایگاه استثنایی این دانشمند برجسته در جهان علم دیدار وی از  ایران می تواند رویدادی با ابعادی فراتر از مرزهای دانش قلمداد شود.