پوريا ناظمی

چند نکته در باب رقابت مسيه ايران

هفتمین رقابت مسیه ایران ، بر فراز قصر بهرام به پایان رسید و برندگان خود را شناخت و شبی دیگر را برای رصدگران آسمان شب رقم زد. به نظرم امد چند نکته را در باب این رقابت و برخی حرف هایی که ممکن است اطراف آن باشد بگویم با این تاکید که این موضوع نظر شخصی من است و می تواند مورد انتقاد باشد ... ادامه مطلب