پوريا ناظمی

به نسيمی چنان خم شديم

عصر گاه یکشنبه  گذشته تهران شاهد وقوع تند بادی شدید بود که با باران شدید همراه بود . سرعت باد اگرچه در مقلیسه با وزش بادهای موسمی تهران بیشتر بود (عدد آن در فرودگه مهرآباد حدود 75 کیلومتر بر ساعت تخمین زده شده است)  اما هنوز تا رسیدن به طوفانی جدی فاصله داشت. اما همین وزش باد کوتاه مدت عواقبی را برای پایتخت کشورمان به همراه داشت.  بر پایه گزارش های ارایه شده ، 75 حادثه در تهران رخ داد . مناطق وسیعی از تهران دچار خاموشی های کوتاه مدت یا بلند مدت شدند ، 1 نفر به دلیل سقوط درخت جان خود را از دست داد، 4 نفر زخمی شدند16 درخت در خیابانهای شهر سقوط کرد 14 تیر برق فرو افتاد و 9 داربست فلزی ساختمانی نیز واژگون شد و ترافیک هم که به طور طبیعی افزایش چشمگیری داشت. این رویداد یادآوری تلخی از این واقعیت است که تهران بسیار از آنچه پیش از این می پنداشتیم آسیب پذیر  است ... ادامه مطلب