پوريا ناظمی

همه در تور خواهيم افتاد...

این روزها جهان در آستانه رویداد دیگری است که نحوه زیست ما بر سیاره را تغییر خواهد داد . تور در حال شکل گیری است و زمان درازی نخواهد کشید که همه در دام گسترده ان بیفتیم.

مطلب ادامه در خصوص این پپدیده است که امروز در جام جم کار شده بود ادامه...