پوريا ناظمی

ايران نيز در تور است

پس از چاپمطلب تور متوجه شدم اتفاق بسیار خوبی که در پایان مقاله آرزو کرده بودم رخ داده است. ایران هم به تور افتاده است و همانطور که پیش بینی می شد مرکز پژوهشهای بنیادی یا همان IPM این کار مهم را انجام داده است.

وجود مرکزی چون IPM در کشوری مانند ما چقدر آرامش بخش و دلگرم کننده است. متن گفتگوی ایسنا با مسول این پروژه را اینجا بخوانید