پوريا ناظمی

حکايت ما از زبان مولانا

ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم

شعر و غزل  دو بیتی آموخته ایم

در عشق که او جان و دل  و دیده ما است

ما جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم